Disclaimer

Deze website is eigendom van 

BUILDING Shutter Systems
Herlegemstraat 14
9771 Nokere - België
Telefoon:+32 56 60 48 11
E-mail: info@buildingshutters.com
Maatschappelijke zetel
Herlegemstraat 14
9771 Nokere – België
Ondernemingsnummer: BTW BE 0429.218.565.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Gebruik van de Website

BUILDING Shutter Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van de inhoud of de publicaties op deze website, noch kan BUILDING Shutter Systems aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de toegang tot en het gebruik van de interactieve diensten.

Informatie op de website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker/bezoeker worden beschouwd.
BUILDING Shutter Systems levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie op de website bij te werken. BUILDING Shutter Systems geeft echter geen enkele garantie aangaande de correctheid, recentheid, nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geldigheid van de inhoud en de publicaties van deze website.

Intellectuele eigendom

De website bevat teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's, die eigendom zijn van BUILDING Shutter Systems en/of derden.
Het is derhalve niet toegelaten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van BUILDING Shutter Systems de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.
Het is eveneens niet toegelaten om zonder de voorafgaande toestemming van  BUILDING Shutter Systems vanuit andere sites te linken naar deze website door middel van hyperlinking, deeplinking, framed linking, inlining of andere soortgelijke technieken.
Niets op deze website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

Downloaden

Het downloaden van bestanden van deze website is steeds op eigen risico. Ondanks het feit dat de servers van BUILDING Shutter Systems worden beschermd met antivirussoftware, kan BUILDING Shutter Systems niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het downloaden, installeren of opslaan van een virus of andere malware die niet door de antivirussoftware werd gedetecteerd.
Verwijzingen en links naar andere websites
De website kan verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden bevatten en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de website. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de website te vergroten en BUILDING Shutter Systems is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de website opnemen, betekent dat geenszins dat BUILDING Shutter Systems instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is BUILDING Shutter Systems op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de website.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Meer informatie omtrent de bescherming van privacy en de verwerking van persoonsgegevens vindt u bij onze Privacy Policy.

Aansprakelijkheid

BUILDING Shutter Systems is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of diensten, dan wel door de (tijdelijke) onmogelijkheid om van de website gebruik te maken. Indien en voor zover BUILDING Shutter Systems toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van BUILDING Shutter Systems voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. 

Aanpassen van deze Disclaimer

BUILDING Shutter Systems heeft het recht deze Disclaimer op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan de Disclaimer zal op deze Website  kenbaar worden gemaakt. De meest actuele Disclaimer is te allen tijde te raadplegen op de Website.

Nietigheid

Indien enige bepaling uit deze Disclaimer geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. BUILDING Shutter Systems zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Disclaimer blijven onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

De inhoud, de publicaties en de diensten die BUILDING Shutter Systems via deze website  aanbiedt, zijn onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van geschil m.b.t. de (interpretatie van) deze Disclaimer of m.b.t. de Website, zijn de Rechtbanken van Gent – afdeling Gent- exclusief bevoegd.         
U vindt de link naar deze Disclaimer en naar Privacy statement onderaan op elke pagina van de website.